Ugrás a fő tartalomra

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


+36 70 199 6002

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Veszprémi Szakképzési Centrum
2. Székhely: 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal): +36 70 199 6002
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal): –
6. Központi elektronikus levélcím: titkarsag@veszpremszc.hu
7. A honlap URL-je: https://veszpremszc.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): +36 70 199 6002, titkarsag@veszpremszc.hu, 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Ügyfélkapcsolati vezetővel és közönségkapcsolati vezetővel a Veszprémi Szakképzési Centrum nem rendelkezik.
10. Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő és Szerda: 9.00 órától 12.00 óráig, Kedd és Csütörtök: 13.00 órától 15.00 óráig

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábráját IDE kattintva tekintheti meg (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével).

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Pap Máté kancellár
papmate@veszpremszc.hu
+36 20 341 1315
Kavalecz Gábor főigazgató
kavalecz.gabor@veszpremszc.hu
+36 20 913 0976
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):
A szervezeti egységek vezetőinek nevét, beosztás megnevezését, hivatali elérhetőségét IDE kattintva tekintheti meg.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): Intézményeink elérhetőségei IDE kattintva érhetőek el.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je:

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: Intézményeink elérhetőségei IDE kattintva érhetőek el.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: Nem releváns
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: Nem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Nem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: Nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: Nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: Nem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím): Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
Telefon: +36-1-795-4865
Postafiók címe: 1884 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-896 2203
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Középirányító szerv

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.
Telefon: +36 1 434-5700
Fax: +36 1 210-1063
Web: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214.
Telefon: +36 1 434-5700
Fax: +36 1 210-1063
Web: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Fenntartó

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
Telefon: +36-1-795-4865
Postafiók címe: 1884 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-896 2203
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:

Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:

Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: Nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: Nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:
Alapító Okirat 2023.08.30.
SZMSZ 2020.01.29.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató  (2024.03.04-től hatályos)
Vonatkozó jogszabályok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven: Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása: Nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: Nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: Nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő: Nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Szakágazat száma: 853200, Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: Képzéseink
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke: Térítési és tandíjfizetési szabályzat 2023.09.01.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke: A Veszprémi Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját fenntartású adatbázisokkal.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: A Veszprémi Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: A Veszprémi Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Veszprémi Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé. A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: A Veszprémi Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:
Pályaválasztási kínálatunk 8. osztályosok számára
Pályaorientációs kiadvány
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása: A kiadványok a Veszprémi Szakképzési Centrum szervezetét, a technikumok és szakképzős iskolák képzési kínálatát mutatják be.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja: Papír alapúak, rendezvényeken megjelenők, online megtekinthetők és letölthetők a Veszprémi Szakképzési Centrum honlapjáról.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye: Az anyagok ingyenesen hozzáférhetőek.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje: Nem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím): Nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: Nem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám): Nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói: Nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága: Nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje: Nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje: Nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása: Nem releváns
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása: Nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel): Nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza: Nem releváns
4. * A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok: Nem releváns
5. * A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota: Nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: Nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól: Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: Hirdetményeink, közleményeink ITT találhatóak

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közérdekű adatok megismerésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Veszprémi Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme): 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1., +36 70 199 6002, titkarsag@veszpremszc.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Lojek Levente
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Nem releváns
8. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján:
                                                                Adatszolgáltatás éve: 2023
                                                                1. A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylések száma: 0
                                                                2. Az 1. pont szerinti adatigénylésekben megismerni kívánt adatfajták/adatkörök száma: 0
                                                                3. Teljesített: 0
                                                                4. Elutasított: 0

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az intézményeinkre vonatkozó adatok a honlap alján tekinthetőek meg.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az intézményeinkre vonatkozó adatok a honlap alján tekinthetőek meg.

Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: Nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései: 2024. évi költségvetés  

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói: 2023. évi költségvetési beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói: 2023. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Létszám: 515 fő, Személyi juttatások: 3 138 332 857 Ft    (2023)
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: 331 007 583 Ft; Létszám: 35 fő
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: Nem releváns

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve: Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja: Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege: Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye: Nem releváns


III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): Nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: Nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: Pályázatainkkal kapcsolatos információk IDE kattintva tekinthetők meg.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről: Közbeszerzési terv 2023  Közbeszerzési szabályzat 2021.07.07. Közbeszerzési terv 2024

Archívum

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Schindlerné főigazgató
schindlerne@veszpremszc.hu
+36 70 199 6001

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 • VSZC Ipari Szakgimnáziuma 8200 Veszprém, Iskola utca 4. 
 • VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.
 • VSZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 • VSZC Gönczy Pál Szakközépiskolája
 • VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma
 • VZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 • VSZC SÉF vendéglátóipari ésturisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum http://www.vejsz.sulinet.hu 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 • Alapító Okirat 2022. 08.31.
 • SZMSZ módosítás 2016.06.28.
  SZMSZ 2016. 02.23
 • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2020/2021-es tanév és az azt követő tanévek tekintetében (2020.07.15)
 • Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2020/2021-es tanév és az azt követő tanévek tekintetében (2021.02.09)
 • Vonatkozó jogszabályok

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Veszprémi Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:

 • Alapító Okirat 2022 -08 – 31.
 • Alapító Okirat 2020 -07 – 02.
 • Alapító Okirat 2019-08-31
 • Módosító Okirat 2019-08-31
 • Módosító okirat 2018-08-31
 • Alapító Okirat 2018-09-01
 • Alapító Okirat 2018-08-29
 • Módosító okirat 2018-08-24
 • Alapító Okirat 2017-09-01
 • Módosító Okirat 2017-09-01
 • Alapító Okirat 2017-03-01
 • Alapító Okirat 2016-12-01
 • Módosító Okirat 2016-12-01
 • Alapító Okirat 2016-09-01
 • Módosító okirat 2016-09-01
 • Alapító Okirat 2015-09-01
 • Alapító Okirat 2015-07-01
 • Alapító Okirat 2016-12-01

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke: Térítési és tandíjfizetési szabályzat 2021.09.01.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

3. Gazdálkodási adatok

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 • 2020. évi költségvetés II.
 • 2020. évi költségvetés I.
 • 2019. évi költségvetés II.
 • 2019. évi költségvetés I.
 • 2018.  évi költségvetés
 • 2017. évi költségvetés
 • 2016. évi költségvetés
 • 2015. évi költségvetés


II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:

 • 2019. évi költségvetési beszámoló
 • 2018. évi költségvetési beszámoló
 • 2017. évi költségvetési beszámoló
 • 2016. évi költségvetési beszámoló
 • 2015. évi költségvetési beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói:

 • 2019. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

 • Összesített adatok 2019.

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 • Szerződések 2019. 08. hó

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 • Közbeszerzési terv 2019
 • Közbeszerzési szabályzat 2020
 • Közbeszerzési szabályzat 2021.06.10

  Alapító okirat 2022.08.31.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2020. 07.02.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  SZMSZ módosítás 2016.06.28.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  SZMSZ 2016. 02.23

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2020/2021-es tanév és az azt követő tanévek tekintetében (2020.07.15)

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2020/2021-es tanév és az azt követő tanévek tekintetében (2021.02.09)

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Vonatkozó jogszabályok

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2019-08-31

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Módosító Okirat 2019-08-31

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Módosító okirat 2018-08-31

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2018-09-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2018-08-29

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Módosító okirat 2018-08-24

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2017-09-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Módosító Okirat 2017-09-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2017-03-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2016-12-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Módosító Okirat 2016-12-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2016-09-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Módosító okirat 2016-09-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2015-09-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alapító Okirat 2015-07-01

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Térítési és tandíjfizetési szabályzat 2021.09.01.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2020. évi költségvetés II.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2020. évi költségvetés I.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2018. évi költségvetés

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2017. évi költségvetés

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2016. évi költségvetés

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2015. évi költségvetés

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2019. évi költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2018. évi költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2017. évi költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2016. évi költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2015. évi költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2019. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Összesített adatok 2019.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Szerződések 2019. 08. hó

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Közbeszerzési terv 2019

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Közbeszerzési szabályzat 2020

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Közbeszerzési szabályzat 2021.06.10

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Térítési és tandíjfizetési szabályzat 2023.09.01.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Veszprémi SZC_ÚJ_Kozponti_Informacios_Kozadat_nyilvantartas_adatlap

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2020. évi éves költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2021. évi elemi költségvetés

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2021. éves költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2022. évi elemi költségvetés

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2022. évi éves költségvetési beszámoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2023. évi elemi költségvetés

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2023. közbeszerzési terv

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2023. közbeszerzési terv v1.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2022. közbeszerzési terv v2.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2022. közbeszerzési terv v1.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2021. közbeszerzési terv v4.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2021. közbeszerzési terv v3.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2021. közbeszerzési terv v2.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2021. közbeszerzési terv v1.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2022. évi beszámoló szöveges indoklás

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2021. évi beszámoló szöveges indoklás

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2020. évi beszámoló szöveges indoklás

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2023

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés


KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Veszprémi Szakképzési Centrum

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

  • Telefon: +36 70 199 6002

   E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu

   OM azonosító: 203066

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002975


  2024Veszprémi Szakképzési Centrum